III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu

 

III. TÜRKİYE ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ SEMPOZYUMU
(ENFİTO 2018)

SONUÇ BİLDİRGESİ

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde 10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Artvin’de gerçekleştirilen sempozyuma katılımcı ve izleyici olarak; üniversitelerden 83, araştırma kurumlarından 10 ve ormancılık teşkilatından 8 kişi olmak üzere 101 kişi katılmıştır. Sempozyumda 53 adet sözlü ve 7 adet poster olmak üzere toplam 60 adet bildiri sunulmuştur. Sempzoyumun ilk günü Prof. Dr. Orhan Aydın Sekendiz ve Prof. Dr. Erdal Selmi adlı açılış oturumlarında 4 çağrılı bildiri sunulmuş ve ardından sempozyumda sunulan diğer bildiriler 9 farklı oturumda tartışılmıştır. Sempozyumun genel değerlendirmesinin yapıldığı kapanış oturumunda ise sempozyumda sunulan bildiriler ve yapılan tartışmalara bağlı olarak aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:

 

 1. IV. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumunun Uluslararası olarak düzenlenmesi (oy çokluğu ile),
 2. Bir sonraki sempozyumun 2020 yılı sonbaharında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmesi,
 3. Prof. Dr. Mustafa AVCI başkanlığında, Prof. Dr. Mahmut EROĞLU, Prof. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTIJARVI, Doç. Dr. Erdem HIZAL, Dr. Öğr. Üyesi Hazan ALKAN AKINCI, Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY ve Arş. Gör. Dr. Kahraman İPEKDAL’dan oluşan Türkiye Orman Entomolojisi ve Fitopatolojisi Çalışma Grubunun oluşturulması ve ilgili kişilerin grubun çalışma esaslarını belirlemesi ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarına başlaması,
 4. Ekonomik ağaç türlerimizden olan kestane ve fıstık çamı için hastalık ve zararlılarla mücadele yol haritasının belirlenmesi,
 5. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hastalık ve zararlılara karşı yürütülen çalışmalarda araştırmacılarla işbirliğinin geliştirilmesi,
 6. Ormancılık karantina hizmetlerinde her türlü orman bitkisi ve bitkisel ürünleri ile ilgili iç ve dış karantina iş ve işlemlerinin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi,
 7. Ülkemizde geliştirilen biyopestisitlerin ruhsatlandırılmasının teşvik edilmesi ile ilgili hususların ilgili makamlara iletilmesi,
 8. Korunan alanlarda ortaya çıkan entomolojik ve fitopatolojik sorunlara karşı yapılacak işler konusunda esasların belirlenmesi,
 9. Şimşirde olduğu gibi yok olma durumundaki tüm bitkilerin korunması ve doğaya geri kazandırılması konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve araştırma kurumları arasında tam bir koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması,
 10. Orman zararlılarına ilişkin ekonomik etki araştırmalarının yürütülmesi,
 11. Orman zararlı ve hastalıklarının etki derecelerinin tahmininde çok disiplinli modellemelerin kullanılması konularında görüş birliğine varılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.